Iskolánkról

Iskolánkban a nevelés-oktatás a Pedagógiai Programunk és a benne található helyi tanterv alapján történik. Helyi tantervünk igazodik a Nemzeti Alaptantervhez és a kerettantervekhez, így biztosítja az átjárhatóságot a többségi iskolák és intézményünk között. Épületünk, tantermeink kialakítása a látássérült tanulók igényeit figyelembe véve történt. Az épület tájolása, a lift, a burkolatok, a megvilágítás, a bútorok, a tantermek felszereltsége és az oktatást segítő speciális eszközök mind az adaptált, akadálymentes környezet részei. Iskolánk a gyógypedagógus-képzés gyakorlóterepe. Tantestületünk innovatív közössége igyekszik átadni tudását a gyógypedagógus hallgatóknak és az integráló iskolák pedagógusainak egyaránt.

Célunk a hozzánk járó tanulók komplex személyiségfejlesztése, alapműveltség nyújtása és felkészítésük a továbbtanulásra. Mindezt sérülés-specifikus módszerekkel adaptált tanulási környezetben valósítjuk meg, hiszen a tananyag feldolgozását lényegesen befolyásolja a látássérülés. A tanulók ismeretszerzését gazdag tan- és szemléltető eszközpark segíti, munkavégzésükhöz optikai és elektronikus segédeszközöket is biztosítunk. Iskolánk több interaktív táblával is rendelkezik és tableteket is használunk tanórákon, kiscsoportos és egyéni fejlesztő órákon, hogy a tanulók digitális kompetenciáit minél sokoldalúbban fejlesszük. Osztályaink a többségi iskolához képest alacsonyabb létszámmal (5-12 fő) működnek a tanulók differenciált fejlesztése érdekében. Alsó tagozatos osztályainkban állandóan, felső tagozatunkon szükség szerint pedagógiai asszisztens segíti az egyéni képességekhez igazodó tanulásszervezést.

Tanórák sajátosságai

Bizonyos tantárgyakat magasabb óraszámban tanítunk a látássérülésből fakadó hátrányok hatékony leküzdése érdekében. Ugyanezen célból egyes tantárgyak tematikájában plusz tartalmak és hangsúlyok jelennek meg. Alkalmazzuk a látássérültek számára törvényben engedélyezett könnyítéseket is.

Alsó tagozaton magyar nyelv és irodalom órán alkalmazott olvasástanítási módszereink hatékonyak a diszlexia megelőzésében. Biztosítunk időt az alapkészségek, kultúrtechnikák elsajátítására és begyakorlására.

A testnevelés programját a tanulók fizikai állapota határozza meg. Szemészeti megbetegedésük vagy más sérülés, egészségügyi ok miatt veszélyeztetett tanulóink sem maradnak ki a testmozgásból, ők sajátos, rájuk szabott testnevelési programot végeznek. A testnevelés órák helyszínei tornatermünk, saját uszodánk, sportudvarunk és tükrös tornaszobánk.

A rajz és a technika tantárgyak tematikája is igazodik a tanulók sajátos igényeihez. Rendkívül sokféle anyaggal, eszközzel és technikával dolgoznak. Igényes, különleges alkotások születnek, tanulóink nagyon sok pályázaton, kiállításon szép eredménnyel szerepelnek műveikkel.

Iskolánkban az ép értelműek tagozatán 3. évfolyamtól, a halmozottan sérülteknél 6. évfolyamtól tanítunk idegen nyelvet. Az ép értelmű tagozaton angol vagy német nyelv választható. A halmozottan sérült tanulók idegen nyelv oktatására az angol alkalmasabb.

Az informatika tanításának eszközei közt megtalálhatók azok a speciális szoftverek, melyeket látássérült felhasználók számára fejlesztettek ki (nagyító és felolvasó programok). A tantárgy tanterve nagy hangsúlyt fektet a gépírás eszközszintű elsajátítására is. 7. 8. osztályos tanulóink képességeik és választásuk alapján ECDL-felkészítésre járhatnak iskolán belül külön térítés nélkül, és vizsgáikat is megszervezzük. Minden évben több nyolcadikosunk teljes ECDL-Start bizonyítvánnyal ballag el iskolánkból, és sokaknak már csak-egy két modul hiányzik ehhez.

Az osztályfőnöki tantárgy olyan ismereteket is nyújt, amelyekre a látássérült tanulóknak különleges helyzetük miatt szükségük van. Ilyenek a tanulási stratégiák, a reális önismeret, az életmódbeli ismeretek, a pályaválasztás lehetőségei, szemészeti, érdekvédelmi tudnivalók.

Gyengénlátók Iskolája 2023